Privacyverklaring

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring Pon is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Pon Holdings B.V. (“Pon”) in verband met onze dienstverlening, merkproducten van Pon en deze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Pon Holdings B.V. (Stadionplein 28, 1076 CM Amsterdam, Nederland) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de merkproducten, diensten en websites van Pon. Pon is toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de bescherming van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen of onze websites te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

  1. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Pon merkproducten te verbeteren of om nieuwe bedrijfsvoering, services en producten te ontwikkelen;
  2. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
  3. het bieden van diensten op het internet;
  4. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en handhaving van onze overeenkomsten;
  5. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Welke gegevens we exact verwerken, is afhankelijk van welke websites, producten of services je gebruikt en hoe je het gebruikt. We verzamelen de volgende persoonsgegevens.

Gegevens die je verstrekt aan ons:

  • Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites bezoekt of onze producten of diensten gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd en geboortedatum.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Hieronder wordt per manier aangegeven welke categorie persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke rechtsgrond van toepassing is:

Manier van verzamelen Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld Doeleinden gebruik persoonsgegevens Rechtsgrond
   
Bezoek aan onze websites (cookies) Metadata. NB: zie het Cookiebeleid Pon voor verdere details De hierboven beschreven doeleinden: 1 – 5 Toestemming of gerechtvaardigd belang
  Toestemming of gerechtvaardigd belang
Gebruik van de app

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt, door het sturen van een verzoek naar [email protected].

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?
Je dient ervan bewust te zijn dat Pon deel uitmaakt van een business groep binnen Pon en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde bedrijven van Pon. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Pon bedrijfsonderdelen. Je kunt de lijst en locatie van onze bedrijven hier raadplegen: http://www.pon.com/nl-nl/our-business/bedrijven.

Pon kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens Pon en om services die ze aan ons bieden te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals website hosting, data analyses, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. Pon kan jouw persoonlijke gegevens ook delen met derden, zodat zij je marketingcommunicatie kunnen sturen, in overeenstemming met jouw keuzes. Pon vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Pon zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden.

Pon kan reorganiseren, fuseren of op enigerlei andere wijze (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen of afstoten. Als een dergelijke onderneming aan Pon gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar en zijn adviseurs bevatten.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?
Pon zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten.

Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt er echter op vertrouwen dat Pon passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals contractuele overeenkomsten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, afgesloten met derde partijen. Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:

  • De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten);
  • Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of
  • Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken
Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.
Raadpleeg ons Cookiebeleid van Pon voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Jouw rechten
Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via [email protected] of per post via: Stadionplein 28, 1076 CM Amsterdam, Nederland. We zullen conform het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren.

Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen die je gebruikt om ons je verzoek te sturen, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

Contact, vragen, feedback en functionaris gegevensbescherming
Stuur je vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring naar [email protected].

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor jouw land of regio of waar een vermeende inbreuk op het toepasselijke privacyrecht plaatsvindt.

Beleidswijzigingen
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd op 1 augustus 2023 voor het laatst aangepast.